MENU

 

 

Nowe prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

25.01.2017 10:33:21
Nowe prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Ustawa wprowadza możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. W wyniku zmiany (dodania do art. 22 ust. 1s ustawy o PDOF oraz do art. 15 ust. 1zd ustawy o PDOP) wprowadzono bowiem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego (spełniającego ww. warunki), którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych.
Nowe prawo jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że:
1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub
2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.
Suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.
W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność, w związku z nabyciem środka trwałego, mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji na podstawie dotychczasowych zasad (tj. 50.000 euro) albo nowo wprowadzonych zasad. Muszą zatem dokonać w tym zakresie wyboru.
W myśl wprowadzonych zmian, jeżeli podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, a następnie:
1) przed nabyciem środka trwałego:
a) zlikwiduje działalność gospodarczą albo
b) zmieni formę opodatkowania na m.in. zryczałtowaną formę opodatkowania,
albo
2) po nabyciu środka trwałego:
a) nie dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego (lecz rozpocznie amortyzację na zasadach ogólnych) lub
b) dokona odpłatnego zbycia środka trwałego
- będzie obowiązany do zwiększenia przychodów o wpłatę na poczet nabycia środka trwałego odpowiednio na ostatni dzień prowadzenia działalności przed jej likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia działalności przed zmianą formy opodatkowania, na dzień, w którym podatnik dokonał pierwszego odpisu albo na dzień odpłatnego zbycia środka trwałego.
Nowe rozwiązania mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosują przepisy ustawy o PDOP w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.
źródło: www.gofin.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do
gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. zamknij